Medžugorie – môžu sa doň organizovať pútnické zájazdy?

2022-03-01T13:20:19+01:00 27. novembra 2017|Kategórie: Vaše príspevky|Značky: |

Medžugorie. Fenomén dnešnej doby, kam aj napriek doteraz chýbajúcemu oficiálnemu stanovisku Svätej Stolice putujú tisíce pútnikov a toto miesto sa označuje aj za spovedelnicu sveta.

Častokrát dostávame otázky, či je možné organizovať pútnické zájazdy do Medžugoria, keď sa Cirkev ešte nevyjadrila k otázke Medžugorie.  Veľa ľudí neputuje do Medžugoria, lebo to nie je pápežom schválené pútnické miesto a je to iba o biznise… ALE, málokto však tuší, že pápež (ešte vtedajší Svätý Otec Benedikt XVI.) zriadil špeciálnu komisiu, ktorá túto otázku skúma. Aké sú teda závery komisie, ktorú poveril Svätý Otec k preskúmaniu zjavení v Medžugorí? Kvôli čomu tam potom tisíce ľudí z celého sveta putujú? Zo zvedavosti? Z presvedčenia?

 

Pozitívne posúdenie prvých zjavení

Komisia sa rozhodla vyjadriť pozitívne o prvých siedmich zjaveniach, ku ktorým došlo medzi 24. júnom a 3. júlom 1981. Väčšina členov komisie a aj prizvaných odborníkov sa vyjadrilo v prospech uznania nadprirodzenosti prvých zjavení, pričom komisia vyjadrila mienku, že vizionári boli psychicky v poriadku, zjavenie ich prekvapilo a v tom, čo rozprávali o videní, sa neprejavil nijaký vplyv zo strany františkánov pôsobiacich vo farnosti, ani zo strany nikoho iného. Vytrvali v rozprávaní toho, čo videli – napriek tomu, že polícia ich zatkla a vyhrážala sa im smrťou. Komisia tiež zavrhla hypotézu o démonickom pôvode zjavení.

Pastoračné riešenie

Doteraz bol platný zákaz organizovať oficiálne kňazmi pútnické zájazdy na toto miesto. Komisia však teraz podporila zrušenie tohto zákazu. Zároveň, väčšina členov hlasovala v prospech ustanovenia „autority závislej od Svätej Stolice“ v Medžugorí rovnako ako transformáciu farnosti na pontifikačnú svätyňu. Rozhodnutie založené na pastoračných dôvodoch – starostlivosť o milióny pútnikov, vyhnutie sa formácie “paralelnej cirkvi”, jasnosť v ekonomických záležitostiach, ktoré by nenaznačovalo uznanie nadprirodzenej povahy zjavení.

Takže, pútnické zájazdy do Medžugoria cestovnými kanceláriami sa organizovať môžu – zákaz bol vydaný pre organizáciu oficiálnych pútnických zájazdov na úrovni arcidiecézy a diecézy.  Skúmanie otázky Medžugoria si aj naďalej vyžaduje primeraný čas a vzhľadom na skutočnosť, že sa cirkev vyjadrila v prípade Lúrd či Fatimy až niekoľko rokov po ukončení zjavení, je možné predpokladať, že závery v prípade Medžugoria budú vyslovené, až keď sa skončia každodenné zjavenia posledným trom vizionárov. Nič to však nemení na tom, že práve Medžugorie patrí v súčasnosti k miestam, kde sa ľudia obracajú, nachádzajú pokoj a svoju cestu k Bohu.

Celú správu zverejnenú Tlačovou kanceláriou konferencie biskupov Slovenska si môžete prečítať tu.

Tak, ak by ste predsa len radi putovali do Medžugoria (po prvýkrát či opäť ráz) a nemáte s kým, poďte s nami!

Mirka a Michal 🙂

Zdroje:
TLAČOVÁ KANCELÁRIA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA, 2017. Medžugorie: aké sú závery skúmania komisie, ktorú viedol kardinál Ruini? Dostupné na internete: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170517020
DANDÁROVÁ, V., 2017. Ruiniho správa o Medžugorí. Komisia podporuje zrušenie doterajšieho zákazu oficiálneho organizovania pútí kňazmi na toto miesto. In HLAVNÉ SPRÁVY. KONZERVATÍVNY DENNÍK. Dostupné na internete: < http://www.hlavnespravy.sk/ruiniho-sprava-o-medzugori-komisia-podporuje-zrusenie-doterajsieho-zakazu-oficialneho-organizovania-puti-knazmi-na-toto-miesto/1006032>