Obchodné podmienky 2019-01-23T16:30:07+01:00

Všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch predávaných cestovnou agentúrou ŠOLTÉS TRAVEL, s.r.o.

I. Vymedzenie pojmov

„Objednávateľ“ je subjekt, ktorý si u cestovej agentúry objednal zájazd a následne prostredníctvom cestovnej agentúry uzavrel zmluvu o obstaraní zájazdu (§741a Občianskeho zákonníka).

„Objednávka“ je vyjadrením predbežného záujmu o konkrétny zájazd zo strany objednávateľa. Objednávka je platná, ak dostatočne špecifikuje požadovaný ponúkaný zájazd (t.j. najmä uvádza destináciu, hotel, dopravu, doplnkové služby, meno a priezvisko objednávateľa, počet cestujúcich, ich vek v deň skončenia zájazdu a telefonický a e-mailový kontakt na objednávateľa zájazdu).

II. Zásady

Zmluvné vzťahy medzi cestovnou agentúrou a objednávateľom sa riadia všeobecne záväznými platnými predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona o zájazdoch.

Cestovná agentúra si vyhradzuje právo (po odoslaní objednávky) na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri prenose údajov (napr. od cestovných kancelárií) o zájazde do databázy cestovnej agentúry.

Všetky cestovné kancelárie a ich zájazdy predávané cestovnou agentúrou sú povinne poistené v zmysle zákona o zájazdoch pre prípad insolvencie a úpadku, pričom za takéto poistenie je zodpovedná príslušná cestovná kancelária.

III. Objednávka

Objednávku   môže   objednávateľ   realizovať   prostredníctvom   internetovej stránky www.soltestravel.sk alebo priamo v kancelárii CA.

Pri internetovej objednávke cestovná agentúra  následne  posúdi  jej  úplnosť  a správnosť,  pričom  nemá  povinnosť  vybavovať  neplatné objednávky. Pre potvrdenie objednávky  je  objednávateľ  kontaktovaný  telefonicky  alebo prostredníctvom e-mailu. Na základe potvrdenej objednávky cestovná agentúra uskutoční  nezáväznú  rezerváciu požadovaného  zájazdu  a  oboznámi  objednávateľa  s možnosťou uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu a dobou platnosti rezervácie.

Cestovná agentúra si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku od objednávateľa, ktorý:

 • poskytuje o sebe opakovane neúplné alebo nesprávne údaje,
 • zadáva objednávky bez zjavného úmyslu skutočne si zájazd objednať,
 • opakovane nedoručí alebo nezašle cestovnej agentúre podpísanú zmluvu obstaraní zájazdu (elektronicky scan, mailom a originál poštou, prípadne osobne) alebo v takejto zmluve vykoná neoprávnené zásahy,
 • bez dôvodu opakovane neuhradí zálohu (prvú časť kúpnej ceny zájazdu) alebo celú cenu po potvrdení rezervácie.

IV. Storno objednávky

Objednávateľ môže bezplatne stornovať objednávku zájazdu pred jej potvrdením cestovnou agentúrou a takisto aj po jej potvrdení až do momentu uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu. Zaplatená kúpna cena alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená objednávateľovi prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

Pri stornovaní objednávky je objednávateľ povinný uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, číslo účtu alebo adresu, kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha.

Cestovná agentúra má právo stornovať objednávku, ak nie je schopná zabezpečiť požadovaný zájazd a objednávateľ nemá záujem o náhradné plnenie. Zaplatená kúpna cena za zájazd alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 3 pracovných dní vrátená objednávateľovi. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

V. Uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu

V  prípade  súhlasu  objednávateľa,  cestovná  agentúra vyhotoví písomný návrh zmluvy o obstaraní zájazdu s informáciou o dobe platnosti návrhu. Návrh zmluvy je spolu s o všeobecnými zmluvnými podmienkami upravujúcimi zmluvu o obstaraní zájazdu , všeobecnými poistnými podmienkami upravujúcimi poistnú zmluvu a informačnou povinnosťou cestovnej agentúry ako prevádzkovateľa zaslaný na e-mail objednávateľa.

Objednávateľ svoj súhlas so zmluvou prejaví jej vytlačením a podpisom, spätným zaslaním podpísanej zmluvy (elektronicky e-mailom scan a následne poštou originál, prípadne osobným  doručením)  cestovnej  agentúre  a  úhradou  kúpnej  ceny  alebo zálohovej platby v súlade so zmluvou o obstaraní zájazdu.

Objednávateľ nesmie žiadnym spôsobom (okrem podpísania) meniť, upraviť alebo dopĺňať cestovnou  agentúrou  zaslané  písomné  návrhy  zmlúv.  Objednávateľ  je  povinný  upozorniť  cestovnú agentúru na prípadné nepresnosti v obdržanom návrhu zmluvy (najmä osobné údaje objednávateľa a spolucestujúcich,  ako aj iné chybne vyplnené údaje), v opačnom prípade sám znáša škodu, ktorá tým bola spôsobená jemu ako aj iným osobám. Cestovná agentúra písomne potvrdí objednávateľovi spracovanie zmluvy zaslaním potvrdenej zmluvy o obstaraní zájazdu a poistnej zmluvy.

VI. Platba

Platbu za zájazd môže objednávateľ realizovať:

 • bezhotovostným prevodom na účet,
 • priamym vkladom na účet,
 • úhradou v hotovosti.

Za bežné zájazdy objednávané viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí objednávateľ spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, následne potom jeden kalendárny mesiac   pred   jeho   uskutočnením   doplatí   zvyšnú   čiastku   do   plnej   ceny   zájazdu.

Zájazdy typu „last moment“ a zájazdy objednávané menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí objednávateľ jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet cestovnej agentúry v pobočke príslušnej banky, on-line platbami alebo bankovým prevodom.

V prípade, zaslania platby z inej banky ako je banka, v ktorej má cestovná agentúra vedený  účet,  zašle  objednávateľ  cestovnej  agentúre  potvrdenie  o platbe (napr. e-mailom scan prevodného príkazu, pri online platbe print screen).

Objednávateľ berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch  nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade zmluva o obstaraní zájazdu nenadobudla právnu účinnosť a objednávateľ má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.

Objednávateľ a aj cestovná  agentúra  hradia  svoje  príslušné  poplatky  za  bankové  prevody v Slovenskej  republike.  Platby  zo  zahraničia  a do  zahraničia  sú  cestovnou  agentúrou akceptované iba v prípade, že všetky poplatky na strane odosielateľa aj príjemcu platby hradí objednávateľ.

VII. Storno zmluvy o obstaraní zájazdu

Objednávateľ  je oprávnený vykonať  storno  (odstúpenie od) zmluvy o obstaraní zájazdu výlučne písomnou  formou  s podpisom  objednávateľa  a doručením na adresu cestovnej agentúry. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností CA ŠOLTÉS TRAVEL, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CA ŠOLTÉS TRAVEL odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CA ŠOLTÉS TRAVEL zmluvnú pokutu z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu nasledovne:

 • 31 a viac dní pred začiatkom zájazdu 20% ceny zájazdu,
 • od 30 do 20 dní pred začiatkom zájazdu 50% ceny zájazdu,
 • od 19 do 10 dní pred začiatkom zájazdu 80% ceny zájazdu,
 • v dobe kratšej ako 10 dní pred začiatkom zájazdu, alebo pri nenastúpení na zájazd 100% ceny zájazdu.

Pri odoslaní písomného storna zájazdu poštou je pre stanovenie stornovacieho poplatku rozhodujúci dátum odoslania, pri osobnom odovzdaní dátum uvedený na stornovacom liste.

VIII. Reklamačný poriadok

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu zodpovedá organizujúca cestovná kancelária, s ktorou má objednávateľ  uzavretú  zmluvu.  Cestovná  kancelária zodpovedá bez ohľadu na to, či mali byť záväzky splnené samotnou cestovnou kanceláriou alebo inými poskytovateľmi  služieb. Reklamáciu  je  potrebné  uplatniť  u  usporiadajúcej  cestovnej  kancelárie  bez  zbytočného  odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká.

Táto lehota je zachovaná taktiež pokiaľ zákazník urobí reklamáciu v cestovnej agentúre, ktorá po  obdržaní  reklamácie  túto  najneskôr  do  3  pracovných  dní  odo  dňa  jej  prijatia  odošle  či predá do usporiadajúcej cestovnej kancelárie k vybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej cestovnej kancelárie v súlade s ich reklamačným poriadkom

Reklamácie  služieb  je  takisto  možné  podať  písomne  alebo  osobne  v  prevádzkach  cestovej agentúry, kde je na prijatie reklamácie oprávnený každý pracovník cestovej agentúry. Cestovná agentúra spíše protokol o prijatí reklamácie, v ktorom vyznačí dátum jej prijatia a potvrdí ho podpisom pracovník, ktorý reklamáciu prijal. Protokol bude najneskôr do 3 pracovných dní odoslaný alebo predaný do organizujúcej cestovnej kancelárie.

Písomná reklamácia  musí  obsahovať  údaje  potrebné  pre  identifikáciu  služieb,  ktoré  boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec a to  najmä:  identifikáciu  objednávateľa, číslo zmluvy o obstaraní zájazdu, dátum jej uzatvorenia, s akou cestovnou kanceláriou bola zmluva uzatvorená, popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec, požiadavka objednávateľa, t.j. čoho sa objednávateľ domáha, reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdeným vlastníkom objektu, fotografiami, atď.,  a podpísaný  delegátom  cestovnej  kancelárie,  pokiaľ  je  reklamácia  uplatňovaná  priamo  na mieste poskytovaných služieb.

V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, potom je tento delegát oprávnený o reklamácii rozhodnúť, pokiaľ požiadavka objednávateľa vyhovuje.  V  ďalších  prípadoch  bude  reklamácia  vybavená  najneskôr  do  30  dní  odo  dňa uplatnenia  reklamácie,  pokiaľ  sa  objednávateľ  s  usporiadajúcou  cestovnou  kanceláriou nedohodnú na ďalšej lehote.

Reklamácie  na  služby  poskytnuté  v  rámci  zakúpeného  zájazdu  sa  riadia  reklamačným poriadkom organizujúcej cestovnej kancelárie, ktorý má prednosť pred týmto reklamačným poriadkom. Cestovná agentúra nie je oprávnená vybavovať takéto reklamácie a po prijatí ich postupuje príslušnej cestovnej kancelárii v súlade s vyššie uvedeným.

IX. Ochrana osobných údajov

Právny vzťah medzi cestovnou agentúrou ako prevádzkovateľom a objednávateľom (resp. cestujúcim) ako fyzickou osobou, nepodnikateľom, ktorého osobné údaje sú spracúvané, je regulovaný zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Cestovná agentúra ako prevádzkovateľ v zmysle ust. § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zásadami tam uvedenými, a to najmä zákonným spôsobom. Zákonný spôsob spracúvania možno preukázať vymedzením jednotlivých právnych základov pri všetkých spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa, ktoré sú obsiahnuté v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov, zverejnenom na tejto web stránke v kolónke OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom zabezpečenia personálnej a mzdovej agendy, vedenia účtovníctva, plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu, a s tým súvisiacej komunikácie s objednávateľom zájazdu, vykonávania priameho marketingu a zlepšovania služieb, vykonávania zmien obchodnej spoločnosti a i.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje objednávateľov (resp. cestujúcich) v nasledovnom rozsahu: titul, meno a priezvisko; dátum narodenia; typ, číslo a platnosť cestovného dokladu; ulica, mesto a štát bydliska; e-mailový kontakt; telefónny kontakt a fotografia s priamou alebo nepriamou identifikáciou dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov, blízkych osôb zamestnancov a  objednávateľov zájazdu za účelom zabezpečenia personálnej, mzdovej agendy a vedenia účtovníctva na právnom základe v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa zájazdu a cestujúceho za účelom plnenia zmluvy na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov. Zverejnenie fotografií s priamou alebo nepriamou identifikáciou objednávateľa zájazdu a cestujúceho je podmienené udelením súhlasu dotknutej osoby v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov za účelom priameho marketingu a zlepšovania služieb je rovnako súhlas dotknutej osoby v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bez udeleného súhlasu nezverejní fotografie s priamou alebo nepriamou identifikáciou dotknutej osoby a nebude vykonávať činnosti za účelom priameho marketingu a zlepšovania služieb. Konkrétne znenie súhlasu je obsiahnuté v časti OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spoločníkov, konateľov, zapisovateľov zápisnice z rokovania valného zhromaždenia a tretích osôb (nových spoločníkov, prípadne konateľov spoločnosti alebo členov dozornej rady) v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vykonáva automatizované spracúvanie osobných údajov.

Neudelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá za následok neuzavretie zmluvného vzťahu. Práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb sú  prevádzkovateľom rešpektované v plnom rozsahu a obsiahnuté v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov, zverejnenom na tejto web stránke v kolónke OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV pre jednotlivé spracovateľské činnosti.

Ak objednávateľ nedá súhlas so spracúvaním osobných údajov, nebude informovaný o akciách, novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky a fotografia s jeho priamou alebo nepriamou identifikáciou nebude zverejnená na internetovom portáli a sociálnej sieti. Cestovná agentúra sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov a osobných údajov spolucestujúcich. Objednávateľ je povinný požadované údaje doplniť bezodkladne po tom, ako na to bude zo strany cestovnej agentúry vyzvaný, inak nebude cestovná agentúra akceptovať a riešiť ním zadané objednávky.

X. Zodpovednosť

Cestovná agentúra môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Cestovná agentúra nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Cestovná agentúra neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jeho obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkov a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach cestovnej agentúry nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od cestovnej agentúry v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2019