Prepravný poriadok 2019-10-07T14:10:58+02:00

Prepravný poriadok

ŠOLTÉS TRAVEL, s.r.o., podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov vydáva tento

Prepravný poriadok nepravidelnej autobusovej dopravy

OBSAH :

 • Čl. 1 Základné ustanovenia
 • Čl. 2 Rozsah nepravidelnej autobusovej dopravy
 • Čl. 3 Povinnosti dopravcu
 • Čl. 4 Zmluva o preprave osôb
 • Čl. 5 Práva a povinnosti cestujúceho
 • Čl. 6 Vylúčenie osôb z prepravy
 • Čl. 7 Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu
 • Čl. 8 Preprava batožiny cestujúceho
 • Čl. 9 Osobitné ustanovenia pre nepravidelnú autobusovú dopravu
 • Čl. 10 Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave
 • Čl. 11 Nájdené veci
 • Čl. 12 Mimoriadne udalosti počas prepravy
 • Čl. 13 Zverejnenie prepravného poriadku a jeho platnosť
 • ČL. 14 Zmeny v prepravnom poriadku

Čl. 1
Základné ustanovenia

 • Tento prepravný poriadok:
  • podrobne upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, psov a drobné domáce zvieratá,
  • neupravuje ceny a cenové podmienky.
 • Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je ŠOLTÉS TRAVEL, s.r.o. Dopravca je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sro vo vložke číslo 29098/P.
 • Prepravou podľa tohto prepravného poriadku sa rozumie premiestnenie osôb a ich batožiny.
 • Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Čl. 2
Rozsah nepravidelnej autobusovej dopravy

 • Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu:
  • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
  • medzinárodná nepravidelná autobusová doprava.
 • Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na objednanie zákazníkov, ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, Súčasťou nepravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny, domácich zvierat. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

Čl. 3
Povinnosti dopravcu

 • Všeobecné povinnosti dopravcu sú:
  • vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
  • zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o batožinu,
  • byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim
 • Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:
  • vykonávať nepravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou,
  • starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny,
  • starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave,
  • starať sa, aby priestor pre cestujúcich vrátane stúpadiel bol udržiavaný v čistote,
  • zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla,
  • zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rádio) používať takým spôsobom, aby nerušilo cestujúcich,
  • postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,
  • zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohoto prepravného poriadku, ako aj iných prevádzkových informácií potrebných pre cestujúcich,
  • zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, v priebehu prepravy.

Čl. 4
Zmluva o preprave osôb

 • V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.
 • Na vykonanie prepravy sa musí vozidlo o dopravcu objednať písomnou objednávkou e-mailom, prípadne poštou.
 • Objednávka musí obsahovať všetky potrebné údaje na vykonanie a vyúčtovanie prepravy.

Čl. 5
Práva a povinnosti cestujúceho

 • Cestujúci má právo:
  • na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom,
  • na prepravu príručnej batožiny a cestovnej batožiny,
  • požadovať od osádky autobusu potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy.
 • Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na cestovnej batožine a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).
 • Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené:
  • prihovárať sa vodičovi počas jazdy,
  • hlučno sa správať,
  • fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich,
  • zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča,
  • pripútať sa bezpečnostnými pásmi.
 • Ďalej je cestujúci povinný poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Čl. 6
Vylúčenie osôb z prepravy

 • Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť iným cestujúcim na ťarchu.
 • Vodič alebo iný člen osádky autobusu je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich, a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.
 • Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy.

Čl. 7
Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu

 • Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohoto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu disciplinovane.
 • Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

Čl. 8
Preprava batožiny cestujúceho

 • Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom (príručná batožina) alebo oddelene (cestovná batožina), a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.
 • Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod sedadlom a to iba v prípade, ak neohrozuje bezpečnosť, nesťažuje výkon služby vodiča a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.
 • Cestovná batožina sa prepravuje v zásade oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich. Cestovná batožina sa prepravuje v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v tomto prepravnom poriadku.
 • Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť, umiestniť vo vozidle, prípadne v osobitnom priestore na batožiny, pokiaľ sú splnené podmienky ustanovené na ich prepravu.
 • Z prepravy sú vylúčené:
  • nabité zbrane,
  • veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,
  • veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu.
 • Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine veci ako peniaze, mobilné telefóny, navigačné zariadenia, drahé kovy, šperky, ceniny, fotoaparáty, filmovacie prístroje, videokamery, elektronické zariadenia, elektronické hry, hodinky, zbrane, kožuchy, lyže, snowboardy, okuliare, kontaktné šošovky, prístroje audiovizuálnej techniky, elektronické a optické prístroje a ich príslušenstvo.
 • Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 2 cestovné batožiny, avšak maximálne do hmotnosti 20 kg.
 • Cestujúci nesmie so sebou vziať do vozidla žiadne drobné domáce a ani iné zvieratá, s výnimkou písomného povolenia dopravcu, a to minimálne 5 dní pred nástupom na určenú prepravu.
 • Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo, alebo aby sa ukladala v určitej polohe.
 • Cestovnú batožinu do batožinového priestoru ukladá výlučne vodič, resp. členovia osádky za pomoci cestujúceho. Vyberať batožinu z tohto priestoru môže len vodič, v krajnom prípade v spolupráci s cestujúcim.
 • Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá. Za cestovnú batožinu, dopravca zodpovedá len v rozsahu tohoto prepravného poriadku.
 • Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania po skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.
 • Pri strate, odcudzení alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 330,- EUR za celkovú cestovnú batožinu na osobu.

Čl. 9
Osobitné ustanovenia pre nepravidelnú autobusovú dopravu

 • Pre nepravidelnú autobusovú dopravu platia ustanovenia tohto prepravného poriadku.
 • V nepravidelnej autobusovej doprave nemá dopravca prevádzkovú ani tarifnú povinnosť. Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami, vrátane povinných bezpečnostných prestávok a v dohodnutom čase. Ide najmä o príležitostnú alebo opakovanú prepravu, najmä zájazdovú, kyvadlovú, okružnú a vyhliadkovú. Dopravca vykoná prepravu podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Za zmluvu sa považuje aj dopravcom potvrdená objednávka s dohodnutým cestovným. V zmluve, resp. objednávke musí byť objednávateľom určený vedúci zájazdu a jeho zástupca (zodpovedná osoba).
 • Cestujúcim nie je dovolené najmä:
  • zdržiavať sa v priestore, ktorý je vyhradený pre vodiča,
  • prihovárať sa počas jazdy vodičovi,
  • fajčiť vo vozidle.
 • Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej doprave rieši čl. 10 tohoto Prepravného poriadku.

Čl. 10
Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave

 • Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť, ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.
 • Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.
 • Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti príslušnej dopravnej licencie, koncesie, alebo povolenia.
 • Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.
 • Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia do cudzieho štátu a podobne.
 • Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.
 • Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť.

Čl. 11
Nájdené veci

 • Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich z vozidla a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo člen osádky vlastníkovi, resp. zamestnancovi v sídle dopravcu.
 • Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iné osobné doklady, dopravca je povinný zabezpečiť bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru na základe vystavenia potvrdenia.
 • Ak sa vlastník neprihlási o svoje veci ani do 30 dní odo dňa, kedy boli nájdené, odovzdá ich dopravca príslušnému miestnemu orgánu štátnej správy postupom podľa § 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • Ak sa neprihlási vlastník vecí ani do jedného roka od jej odovzdania príslušnému orgánu štátnej správy, prepadne vec do vlastníctva štátu.

Čl. 12
Mimoriadne udalosti počas prepravy

 • Vodič, resp. členovia osádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, členov osádky autobusu alebo iných osôb povinní:
  • poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezpodmienečne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
  • urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
  • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.
 • Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je nijako mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa odseku číslo 1 tohoto článku.

Čl. 13
Zverejnenie prepravného poriadku a jeho platnosť

 • Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle (www.soltestravel.sk) a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.
 • Tento prepravný poriadok je platný od 12.04.2019.
 • Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.
 • Tento prepravný poriadok sa považuje za súčasť návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

Čl. 14
Zmeny v prepravnom poriadku

 • Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platnédňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.
 • Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.
 • Platné zákonné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o cestnej doprave týmto prepravným poriadkom nie sú dotknuté.

V Tulčíku, dňa 12.04.2019