Podmienky vycestovania do zahraničia – platné pre Medžugorie (Bosna a Hercegovina)

2022-02-14T11:35:56+01:00 8. júna 2021|Kategórie: Vaše príspevky|Značky: |

Aktuálne podmienky a povinnosti pri vstupe do Bosny a Hercegoviny (do Medžugoria):

  • negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 z certifikovaného laboratória (nie starším ako 48 hodín ak bol test vykonaný v Európe, resp. 72 hodín ak bol vykonaný mimo Európy), alebo 
  • negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19 z certifikovaného laboratória (nie starším ako 48 hodín ak bol test vykonaný v Európe, resp. 72 hodín ak bol vykonaný mimo Európy), alebo 
  • potvrdením o zaočkovaní vakcínou proti COVID-19 – ak zaočkovanie druhou dávkou (resp. jedinou dávkou v prípade vakcín, ktoré sú podávané v jednej dávke) prebehlo viac ako 14 dní pred príchodom na hraničný priechod Bosny a Hercegoviny, alebo 
  • potvrdením od lekára, že osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období od 14 do 180 dní pred príchodom na hraničný priechod Bosny a Hercegoviny.  

Deti mladšie ako 7 rokov môžu vstúpiť do Bosny a Hercegoviny bez vyššie uvedených potvrdení iba v prípade, že cestujú v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu, a ten disponuje niektorým z týchto potvrdení.  

Výsledky testov (PCR aj antigénového) a potvrdenia o očkovaní či prekonaní musia byť v tlačenej podobe – jeho fyzické preukázanie sa hraničnej polícii.

Všeobecné podmienky a povinnosti návratu a vstupu na Slovensko – platné od 04.02.2022:

Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace povinné registrovať sa a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR.

Všetky nezaočkované osoby, ktoré v neprekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch vstupujúce na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 5. dňa.

Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať už ihneď po príchode na SR. 

Definícia plne zaočkovanej osoby :

  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
  • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny
  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Registrácia na e-hranici

Každá osoba, ktorá od 9. júla 2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica a registrovať sa treba pri každom vstupe na územie SR.

To sa netýka plne zaočkovaných a prekonavších, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov a iných výnimiek uvedených v aktuálne platnej vyhláške.

Postup plne zaočkovaných a prekonavších pri príchode zo zahraničia

Plne zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu.

Status plne zaočkovanej osoby alebo osoby po prekonaní COVID-19 je pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát tretej krajiny musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku.

Postup nezaočkovaných pri príchode zo zahraničia

Nezaočkované osoby sú po príchode zo zahraničia povinné zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 5. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať ihneď po príchode na Slovensko.

 Zdroje:

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr

www.granpol.gov.ba/Content/Read/76?title=Stranci

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#bosna